Mountain Village, Extremadura, 40x60cm
Mountain Village, Extremadura, 40x60cm